Biotexnologiya laboratoriyası » Bitki Mühafizəsi və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Biotexnologiya laboratoriyası

Biotexnologiya laboratoriyası

Şöbə müdiri: Nəbiyev Vüqar Rafiq oğlu

e-mail: vuqarnebi82@gmail.com

Telefon:  (+994) 55 649 79 06

Biotexnologiya və Molekulyar Diaqnostika Laboratoriyasının əsas fəaliyyət istiqaməti bitkilərin, genetik müxtəlifliyinin analizi, molekulyar markerlər əsasında pasportlaşdırılması abiotik və biotik stress amillərə davamlılıq genlərinin skrininqi və ekspresiyasının tədqiqi, kəmiyyət və keyfiyyət əlamətlərinin assosiyativ və genetik xəritələnməsi və molekulyar seleksiyanın nailiyyətlərindən istifadə etməklə sortalma prosesini sürətləndirilməsindən ibarətdir.

Müasir standartlara cavab verə bilən avadanlıqlarla təmin olunmuş laboratoriyada bitkilərin xəstəilkərə və iqlim amillərinə davamlılıq potensialını molekulyar –genetik metodlarla öyrənmək üçün DNT izolyasiyası həyata keçirilir və DNT-nin qatılığı müəyyən olunur. Laboratoriyada həmçinin elektrofarez üçün agaroz gelinin hazırlanması, gel konsentrasiyasının və agaroz gel görüntüləmə sistemində istifadə ediləcək etidium bromid məhlulunun konsentrasiyalarının hazırlanması prosesləri aparılır. Bundan başqa agaroz gel üzərində DNT konsentrasiyalarının və keyfiyyətlərinin vizuallaşdırılması və nanoqramla tənzimlənməsinə nəzarət olunur. DNT-nin replikasıyasını həyata keçirmək üçün PCR-nin yerinə yetirilir və PCR protokolunun yaradılır. Son olaraq agaroz geldə əmələ gələn DNT zolaqlarının etiketlənməsi və nəticələrin qiymətləndirilməsi, kapilyar elektroforez üçün ilkin hazırlıqlar, onların görüntülənməsi və oxunması və nəticələrin sənədləşdirilməsi, primer optimallaşdırmasında gradient PCR tətbiqləri kimi laboratoya işlərini həyata keçirmək olur.

Əməkdaşların siyahısı:

  1. Behbudov Rövşən Rafiq oğlu – böyük elmi işçi
  2. Əhmədova Fidan Ənvər qızı – elmi işçi
  3. İbrahimova Reyhan Tahir qızı – kiçik elmi işçi
  4. Ağayeva Elnarə Ağabala qızı – kiçik elmi işçi
  5. Əllaf Şayan Türkanə Məhəmməd qızı – laborant
  6. Hüseynova Röya Afiq qızı – laborant

 

Xəbərlər