Rəhbərlik

a.e.d. professor, AMEA-nın müxbir üzvü İbrahim Həsən oğlu Cəfərov

Dİrektor

b.e.f.d. dos. Elçin Ağası oğlu Xəlilov

Direktor müavini

b.e.f.d. Natiqə Namiq qızı İsmayılzadə

Direktor müavini