Rəhbərlik

a.e.d. professor, AMEA-nın müxbir üzvü İbrahim Həsən oğlu Cəfərov
 

DİREKTOR

b.e.f.d. dos. Elçin Ağası oğlu Xəlilov
 

Direktor müavini

b.e.f.d. Natiqə Namiq qızı İsmayılzadə

 

DİREKTOR MÜAVİNİ

b.e.f.d. Natiqə Namiq qızı İsmayılzadə

 

DİREKTOR KÖMƏKÇİSİ