Elmi nəşrlər

BİTKİ MÜHAFİZƏ VƏ TEXNİKİ BİTKİLƏR ELMİ-TƏDQİQAT İNSTİTUTUNUN
NƏŞR ETDİYİ TƏLİMATLAR VƏ KİTABLAR