Kadr hazırlığı

Kadr hazırlığı

Ad, Soyad Qeyd
Zari Şəhriyar Murad oğlu. 31.01.01. “Aqrokimya” ixtisası üzrə əyani doktorant, təhsil müddəti 2019-2022.
“Gəncə-Qazax bölgəsinin boz qəhvəyi torpaqları şəraitində üzvü və mineral gübrə normalarının yerli və introduksiya olunmuş pambıq sortlarının struktur göstəricilərinə təsiri”. Elmi rəhbər a.e.e.d.,prof. Seydəliyev Nizami Yaqub oğlu.
Zeynalova İntizar Çingiz qızı. 31.03.04 ” Seleksiya və toxumçuluq” ixtisası üzrə əyani doktorant, təhsil müddəti 2019-2022.
“Qamma şuasının pambıq toxumlarına təsiri ilə mutant formaların yaradılması”. Elmi rəhbər a.e.e.d., dos. Tağıyev Ələddin Əlirza oğlu.
Hüseynova Aytəkin Ramiz qızı. 31.03.01. “Ümumi əkinçilik” ixtisası üzrə əyani doktorant, təhsil müddəti 2019-2022.
“Gəncə -Qazax bölgəsinin suvarma şəraitində qısa rotasiyalı əkin dövriyyəsinin torpağın aqrofiziki xassələrinə və bitkilərin məhsuldarlığına təsirinin öyrənilməsi”. Elmi rəhbər a.e.f.d., dos. İbrahimov Azad Qəmbər oğlu.
Abdullayev Rizvan Rəhmann oğlu. 31.03.01. 31.02.01. “Aqromühəndislik” ixtisası üzrə qiyabi doktorantı.
”Pambq sofkasına qarşı bioloji mübarizə texnologiyasının təkminlləşdirilməsi və texniki vasitənin işlənməsi”. Elmi rəhbər t.e.e.d. Babayev Şahlar Mahmud oğlu .
Həsənova Afaq Emin qızı. 31.03.06. “Bitki mühafizə” ixtisası üzrə dissertant, təhsil müddəti 2018-2021.
” Gəncə-Qazax bölgəsi şəraitində şəkər çuğunduru əkinlərində zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması.
Nəbiyeva Pərvanə Nəbi qızı. 31.03.06. “Bitki Mühafizə” ixtisası üzrə qiyabi doktorant, təhsil müddəti 2019-2023.
“Gəncə-Qazax bölgəsində yoncanın toxum üçün becərilməsində əsas amillərin optimallaşdırılması”. Elmi rəhbər a.e.e.d., prof. Aslanov Həsənəli Əsəd oğlu.
Aslanova Faiqə Şirnəli qızı. 31.03.04. “Seleksiya və toxmçuluq” ixtisası üzrə dissertant,təhsil müddəti 2019-2023.
“Şəki-Zaqatala bölgəsində dəmyə şəraitində becərilən qarğıdalı (Zea mays L.) sort nümunələrinin aqrobioloji xüsusiyyətləri və seleksiyada tətbiqi”. Elmi rəhbər AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.e.d., prof. Qurbanov Elşad Məcnun oğlu.
Aslanova Xurşid Zabit qızı. 31.03.06. “Bitki Mühafizə” ixtisası üzrə disserant, təhsil müddəti 2019-2003.
“Pambıq əkinlərində zərərvericilərin azalmasında entomofaqların rolu”. Elmi rəhbər b.e.f.d.,dos. Hüseynov Kazım Qarakişi oğlu.